Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Organiseer je Kerntalenten hanteert een aantal algemene voorwaarden bij opdrachten.

Bij iedere opdracht wordt professioneel en met veel zorg gewerkt aan het behalen van afgesproken doelstellingen en resultaten.

Opdrachtgever, cliënt en Organiseer je Kerntalenten zullen de zaken die tijdens een opdracht met elkaar worden gedeeld uitsluitend gebruiken in de opdracht. Alle betrokkenen verplichten zich dus tot geheimhouding van datgene dat tijdens de looptijd van een opdracht met elkaar wordt gedeeld.

Rapportage aan de opdrachtgever gebeurt altijd met medeweten van de cliënt indien dit niet dezelfde personen zijn.


Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor loopbaancoaches Noloc. Wij hebben ons daarmee verbonden aan de uitgangspunten die Noloc hanteert. Ook kunnen we terugvallen op de klachtenregeling van Noloc.

Hoe gaat Organiseer je Kerntalenten om met privacy

I. de Keizer is de Functionaris Gegevensbescherming van Organiseer je Kerntalenten. Zij is te bereiken via ingeborg@organiseerjekerntalenten.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Organiseer je Kerntalenten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ingeborg@organiseerjekerntalenten.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Organiseer je Kerntalenten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van jouw betaling, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en diensten bij je af te leveren. Organiseer je Kerntalenten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Organiseer je Kerntalenten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Organiseer je KernTalenten) tussen zit. Organiseer je Kerntalenten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: de standaard kantoorautomatisering, aangevuld met het online invulsysteem voor vragenformulieren van Coretalents. Dit laatste systeem wordt gebruikt om online vragenlijsten te versturen naar de klant. De klant vult antwoorden in die Organiseer je Kerntalenten gebruikt bij een kerntalentenanalyse.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Organiseer je Kerntalenten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de eerder genoemde persoonsgegevens: 5 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden
Organiseer je Kerntalenten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Organiseer je Kerntalenten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Organiseer je Kerntalenten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Organiseer je Kerntalenten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ingeborg@organiseerjekerntalenten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Organiseer je KernTalenten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Organiseer je Kerntalenten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ingeborg@organiseerjekerntalenten.nl